look at this website relojes de imitacion have a peek at this site repliki zegarków advice richard mille replica important link patek philippe replica.

O projekcie

Projekt „Młodzi gotowi do działania!” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe.

 

TERYTORIALNY I CZASOWY ZAKRES PROJEKTU

Projekt jest realizowany od 1 lutego 2019 do 31 marca 2020 roku na obszarze województwa mazowieckiego.

 

CELE PROJEKTU

Celem głównym projektu jest:

 • wzrost aktywności zawodowej 60 (36K/24M) osób młodych, w tym z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu z woj. mazowieckiego w okresie od 01.02.2019 r. do 31.03.2020 r.
 • oraz podjęcie zatrudnienia przez:
 1. 39% os. w najtrudniejszej sytuacji;
 2. 54% os. bez pracy (poza osobami w najtrudniejszej sytuacji).

 

Cel główny jest zbieżny z celem szczegółowym PO WER. Realizacja projektu na obszarze objętym wsparciem (województwo mazowieckie) przyczyni się do osiągnięcia szacowanych wartości docelowych (2023r.) dla następujących wskaźników Poddziałania 1.2.1. PO WER (na podst. Zał. 2a do SZOOP PO WER):

 • Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie na poziomie 1,6% (60/3719).
 • Uzyskanie kwalifikacji przez min. 50% UP.

Wszystkie podejmowane w projekcie działania przyczynią się do aktywizacji zawodowej, poprawy sytuacji na rynku pracy oraz zwiększenia możliwości zatrudnienia osób młodych biorących udział w projekcie.

ADRESACI PROJEKTU

Grupę docelową projektu stanowi 60 (36K/24M) osób młodych, w tym z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, pozostających bez pracy (biernych zawodowo) niezarejestrowanych w urzędzie pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET (zwyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER.

Projekt jest skierowany wyłącznie do osób z obszaru województwa mazowieckiego (osób fizycznych, które zamieszkują na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

 

 

 

OFEROWANE FORMY WSPARCIA

 

Wsparcie zakładane w projekcie ma charakter indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej i opiera się na co najmniej trzech elementach pomocy, w tym obligatoryjnie identyfikacji potrzeb (poprzez opracowanie lub aktualizację IPD) i pośrednictwa pracy oraz zostało dostosowane do specyficznych potrzeb GD. Trzecia i kolejne formy wsparcia zostaną dostosowane

do potrzeb UP, zgodnie z opracowanym dla niego IPD.

 

Wsparcie dla UP jest udzielane w projekcie zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, tzn. w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu osobom młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu, stażu lub inna forma pomocy prowadząca do aktywizacji zawodowej.

 

Wsparcie udzielane UP jest zgodne z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy

 

W ramach projektu otrzymacie Państwo kompleksowe wsparcie w postaci:

 

 1. Identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych oraz opracowanie IPD;
  • wsparcie w ilości 6 godzin (2 spotkania z doradcą x 3 godziny),
  • zwrot kosztów dojazdu.
 2. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby;
 • wsparcie w ilości 6 godzin (3 spotkania indywidualne z pośrednikiem x 2 godziny),
 • 3 oferty pracy,
 • zwrot kosztów dojazdu.
 1. Nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie poprzez wysokiej jakości szkolenia
 • wybór szkolenia nastąpi na podstawie IPD,
 • szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy,
 • efektem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,
 • każde szkolenie, w trakcie którego UP nabędą kwalifikacje lub kompetencje zakończy się ich sprawdzeniem w formie egzaminu,
 • w ramach zadania możliwe jest utworzenie 6 grup szkoleniowych. Każde szkolenie będzie trwało średnio 120 godzin na 1 grupę, (15 spotkań po średnio 8 godzin, średnio 4 x w tygodniu)
 • materiały szkoleniowe, skrypt szkoleniowy;
 • profesjonalna kadra trenerska;
 • ubezpieczenie NNW;
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;
 • egzamin zewnętrzny oraz możliwość uzyskania uznanego na rynku certyfikatu;
 • stypendium szkoleniowe za każdą godzinę obecności na szkoleniu;
 • zwrot kosztów dojazdu;
 • catering (obiad i przerwa kawowa).

 

 1. Nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez staże, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży
 • 5 – miesięczne staże zawodowe - 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie; a w przypadku osób z niepełnosprawnościami - zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • badanie lekarskie;
 • ubezpieczenie NNW;
 • stypendium stażowe;
 • zwrot kosztów dojazdu.

 

W ramach projektu gwarantujemy stosowanie zasady równości szans i niedyskryminacji a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.