look at this website relojes de imitacion have a peek at this site repliki zegarków advice richard mille replica important link patek philippe replica.

Rekrutacja

Rekrutacja do udziału w projekcie ma charakter ciągły, co oznacza, że jest prowadzona w okresie luty 2019 – lipiec 2019 r. do zebrania 60 UP (pozostali chętni – powstanie lista rezerwowa) oraz otwarty, co oznacza, że do udziału w projekcie może zgłosić się każda osoba spełniająca wymagania formalne.

 

Projekt skierowany jest do 60 (36 K, 24 M)osób młodych w wieku 15-29 lat, zamieszkujących województwo mazowieckie (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), pozostających bez pracy (wyłącznie bierne zawodowo), niezarejestrowanych w urzędzie pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET.

 

W szczególności zapraszamy osoby:

  • -z niepełnosprawnościami,
  • -o niskich kwalifikacjach,
  • -zamieszkujące miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno - gospodarcze,
  • -

 

Warunkiem udziału w projekcie jest wypełnienie i dostarczenie do biura projektu, niezbędnych dokumentów, na które składają się:

  1. Formularz zgłoszeniowy.
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków kwalifikowalności do projektu.
  3. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – w przypadku osób niepełnosprawnych.

 

Wszystkie wzory dokumentów do pobrania znajdują się w zakładce DO POBRANIA.

 

Nabór będzie prowadzony z zachowaniem zasady równości szans, w tym równości płci oraz niedyskryminacji.

 

 

W ramach projektu zapewniamy stosowanie zasady równości szans i niedyskryminacji a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.