look at this website relojes de imitacion have a peek at this site repliki zegarków advice richard mille replica important link patek philippe replica.

Dla kogo

Projekt skierowany jest do 60 (36 K, 24 M)osób młodych w wieku 15-29* lat, zamieszkujących województwo maązowieckie* (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), pozostających bez pracy (wyłącznie bierne zawodowo), niezarejestrowanych w urzędzie pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET.

 

W szczególności zapraszamy osoby:

  • z niepełnosprawnościami,
  • o niskich kwalifikacjach,
  • zamieszkujące miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno - gospodarcze

 

 

DEFINICJE:

 

*Osoba w wieku 15-29 lat - osoba, która w momencie przystąpienia do projektu ukończyła 15 rok życia bądź nie ukończyła 29 roku życia – weryfikowane na podstawie numeru PESEL.

 

*Osoba zamieszkująca na obszarze województwa mazowieckiego- miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

 

*Osoby bierne zawodowotoosoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo);

 

*Osoby z grupy NEETtoosoby młode w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy następujące warunki:

- nie pracują (tj. są osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo),

- nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbują obowiązek szkolny lub nauki),

- nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni);

 

*Osoba z niepełnosprawnościami- osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.) - weryfikowane na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub z powodu braku możliwości uzyskania danych źródłowych potwierdzających kwalifikowalność uczestników będących osobami niepełnosprawnymi – kwalifikowalnośćtych uczestników powinna być potwierdzana oświadczeniem.

 

*Osoba o niskich kwalifikacjach- osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (maksymalnie wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie ogólnokształcące/techniczne); stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

 

*Miasta średnie- w grupie miast średnich występują niekorzystne tendencje związane z ich silnym różnicowaniem się, w tym osłabianiem ich znaczenia społeczno-gospodarczego oraz dysfunkcjach w zakresie powiązań pomiędzy nimi, jak też otoczeniem. Skutkuje to pogłębianiem się różnic rozwojowych w układach regionalnych i lokalnych.

 

W ramach projektu gwarantujemy stosowanie zasady równości szans i niedyskryminacji a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 025 190,00 PLN

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 864 030,13 PLN